‘t Plat

Betekent hier niet ‘vlak’ maar wel ‘moerassig’ of ‘drassig’. Zo is ’t Plat dus een restant van moerassige gronden van de Holvense beek. 

Het Holven was een uitgehold ven dat in de natte heide tot stand kwam door het steken van turf en klot.

Typisch zijn de heide en de gagelvegetatie, de kikkers en padden  en vele soorten libellen die in de vijvers en de vennen  een geschikt biotoop vinden. 

Een kudde van een dertigtal schapen helpt om de verdere vergrassing en verbossing van de heidegebieden tegen te gaan.